Heeft u vragen?
Bel 070-3222269
Andere tijden, andere aanpak!

Te koop Zoutkeetsingel 14

terug naar overzicht
Adres Zoutkeetsingel 14
2512 HL 'S-Gravenhage
Status verkocht onder voorbehoud
Vraagprijs € 145.000 k.k.
Oppervlakte 81 m²
Bouwjaar 1927
Type bedrijfshal, logistiekefunctie, kantoorruimte

Omschrijving

Algemeen:
Bedrijfsruimte van circa 37 m² VVO met een vrije hoogte van ca. 3,50 meter en kantoorruimte van circa 44 m² VVO, gelegen aan de rand van het Haagse Centrum, aan een gracht direct tegenover HMC Westeinde. Het geheel zal worden geleverd met een perceel tuingrond, gelegen direct achter het object, ter grootte van 143 m². De ruimte verkeert in een eenvoudige staat van onderhoud en is voorzien van twee overheaddeuren (aan voor- en achterzijde), eenvoudig toilet en c.v.-installatie.

Locatie&bereikbaarheid:
Het object bevindt zich aan een gracht, nabij de Loosduinseweg en de Lijnbaan/Prinsegracht, een belangrijkse verkeersader in Den Haag. Voor de deur en in de omliggende straten kan aan de openbare weg (betaald) geparkeerd worden. De locatie is goed te bereiken, zowel met eigen- als met het openbaar vervoer, op 100 meter afstand van het object bevindt zich tramhalte HMC Westeinde.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan Schilderswijk mag de ruimte worden gebruikt ten behoeve bedrijfsruimte met kantoor, een en ander conform: van de staat van bedrijfsactiviteiten voor functiemenging (bedrijven in categorie A).
Garagebedrijven zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte: ca. 37 m² VVO
Kantoorruimte: ca. 44 m² VVO
Totaal: ca. 81 m² VVO

Tuin: ca. 143 m²

Het exacte metrage is conform NEN 2580 vastgelegd, meetstaat aanwezig.

Oplevering:
De ruimte wordt 'as-is' opgeleverd, leeg en vrij van huur en gebruik.

Datum oplevering:
De ruimte is op korte termijn beschikbaar.Vraagprijs:
€ 145.000,- kosten koper

Kadaster:
Bedrijfsruimte: gemeente 's-Gravenhage, sectie L, nummer 11399 A-4
Tuingrond: gemeente 's-Gravenhage, sectie L, nummer 13901 (143 m²)

Eigendomssituatie:
De verkoop geschiedt in opdracht van de gemeente Den Haag. Het geheel zal bij verkoop worden uitgegeven in een eeuwigdurend recht van erfpacht, waarbij de canonverplichting en beheerskosten voor de gehele duur worden afgekocht op basis van de bestemming bedrijfsruimte. Het perceel tuingrond ad ca. 143 m² behoort onlosmakelijk bij het te verkopen appartementsrecht en mag niet separaat vervreemd worden, een en ander zal worden vastgelegd middels kwalitatieve verplichting, dan wel erfdienstbaarheid.

Vereniging van Eigenaren:
Het object maakt deel uit van een actieve VVE. De maandelijkse bijdrage aan de VVE is € 150,-. De kasreserve van de VVE bedraagt circa € 12.225,- (peildatum oktober 2018).

In de koopovereenkomst zullen de navolgende clausules worden opgenomen:

Materialen
Het is koper bekend dat ten tijde van de bouw van de hiervoor omschreven onroerende zaak het normale gebruik was dat materialen werden gebruikt, welke thans uit het oogpunt van milieuaspecten niet meer (mogen) worden toegepast, zoals asbesthoudende en/of loodhoudende materialen. Voor zover deze en/of vergelijkbare materialen nog aanwezig zijn, wordt dit door koper geaccepteerd.

Ouderdom
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de hiervoor omschreven onroerende zaak meer dan 80 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe onroerende zaken. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte en in artikel 7:17 lid 2 BW omschreven gebruik.

Niet gebruikt door verkoper
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

Bouwtechnische keuring
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudendematerialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

Verhuurbaar vloeroppervlakte
NVM Makelaars maken bij het opmeten van het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) gebruik van de NVM-meetinstructie. Deze is gebaseerd op NEN2580 en is bedoeld om een uniforme manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van het VVO. De NVM-meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen, meetfouten of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Ondanks dat bij het opmeten de benodigde zorgvuldigheid is betracht, is het opgegeven VVO indicatief en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Koper mag het gekochte, voor het tekenen van de koopovereenkomst, zelf op (laten) meten om het VVO vast te (laten) stellen, koper heeft hiervan wel/geen gebruik gemaakt. Het bepaalde in artikel 7:17 lid 6 BW is onverminderd van kracht.

Voorts het weten waard:
- Meetstaat aanwezig;
- Actieve VVE met een bijdrage van € 150,- per maand en een reserve van € 12.225,- (peildatum oktober 2018);
- Inventarisatierapport asbest in de bodem aanwezig;
- Verkennend bodemonderzoek aanwezig;
Notice: Undefined index: object_id in /home/brix/domains/brixmakelaars.nl/public_html/includes/aanbod.php on line 198

Vul hier uw gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen